Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Mirandum

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Mirandum oraz warunki świadczenia przez MRDM na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Mirandum.
  2. MRDM zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
  3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Mirandum jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
  4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Mirandum, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script,  a także cookies.
  5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Mirandum w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Definicje
  1. Serwis Mirandum – prowadzony przez MRDM platforma społeczo-handlowa znajdująca się pod adresem internetowym https://mirandum.pl. Serwis Mirandum służy prezentacji, promocji i reklamie towarów i usług oferowanych przez Kontrahentów.
  2. MRDM – Usługodawca wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MRDM, mieszczącą się przy ul. Trojanowska 2a/14, 96-500 Sochaczew, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr REGON: 142296654, NIP: 5213369192
  3. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Mirandum konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Mirandum, umożliwiające między innymi tworzenie spersonalizowanych list, tworzenie społeczności w obrębie swojego Konta,wyszukiwanie spersonalizowanych ofert.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin.
  5. Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący towar i/lub usługi, współpracujący z MRDM na podstawie Umowy o współpracy w ramach Serwisu Mirandum.
  6. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z MRDM w ramach Serwisu Mirandum.
  7. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez MRDM w ramach Serwisu Mirandum nieodpłatne usługi, w szczególności usługa tworzenia Spersonalizowanych list oraz usługi w zakresie prezentacji w Serwisie Mirandum oferty handlowej Kontrahenta w określonych kategoriach.
  8. Spersonalizowana lista – utworzona lista zawierająca produkty dodane przez Użytkownika.
  9. Użytkownik – osoba fizyczna, która świadomie korzysta z Serwisu Mirandum.
 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu Mirandum
  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Mirandum ma charakter nieodpłatny.
  2. MRDM nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
  3. W ramach Serwisu Mirandum umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
   1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,
   2. porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,
   3. wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów,
   4. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta,
   5. przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Mirandum, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie Mirandum,
   6. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Mirandum,
   7. korzystanie z Usług, w tym:
    1. dodawanie Oferty Handlowej Kontrahentów w tym pojedynczych produktów, usług do obserwowanych
    2. tworzenie Spersonalizowanych list
    3. dodawanie produktów do spersonalizowanych list
    4. udostępnianie spersonalizowanych list na platformach społecznościowych
    5. dodawanie opini o produktach udostępnianych w Serwisie Mirandum
    6. dodawanie oraz zamieszczanie zdjęć do opiniowanych produktów
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Mirandum.
  5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczane przez niego w Serwisie Mirandum nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
  6. Umieszczone przez Użytkownika treści nie mogą zawierać:
   1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   2. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
   3. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
   4. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich, o których mowa w punkcie 3.3.7.
  7. Poprzez umieszczenie zdjęcia lub avatara w Serwisie Mirandum, Użytkownik zezwala MRDM na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia lub avatara oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez MRDM dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia lub avatara z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu powyżej.
  8. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
   W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika
  9. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez MRDM
 4. Rejestracja w serwisie Mirandum
  1. Użytkownicy mają możliwość:
   1. korzystania z Serwisu Mirandum bez dokonywania rejestracji bądź logowania
   2. dokonania rejestracji w Serwisie Mirandum za pomocą formularza rejestracyjnego
  2. Rejestracja w Serwisie Mirandum następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Mirandum danych Użytkownika celem dogodnego korzystania z usług Serwisu Mirandum.
  3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź nie pełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a MRDM
  4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Mirandum (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przy pomocy panelu Użytkownika.
  5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a MRDM o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu 1. punkcie 4.4. powyżej.
  6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie Mirandum dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na działania zgodne z punktem 3.3.
  7. Użytkownik będący konsumentem może w dowolnym terminie od zawarcia wskazanej w punkcie 4. 5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny korzystając z opcji “Usuń konto” dostępnej w panelu Użytkownika pod adresem https://mirandum.pl/edycja-profilu/usun-konto . Wszelkie dane Użytkownika zostaną usunięte. Nie dotyczy Kontrahentów.
 5. Ochrona prywatności
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników korzystających z Usług, jest MRDM
  2. Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez MRDM w celach wskazanych w pkt. 3.3 Regulaminu.
  4. MRDM zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do MRDM.
  5. MRDM zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
  6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez MRDM – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie MRDM czynności związane ze świadczeniem usług przez MRDM
  7. MRDM wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Mirandum w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie Mirandum.
  8. MRDM informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Mirandum używane są przez MRDM pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Mirandum. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
   MRDM informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Mirandum może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań MRDM z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych na stronie Polityka Prywatności
 6. Zasady dotyczące przerw technicznych Serwisu Mirandum
  1. MRDM dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Mirandum. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, MRDM podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w alertach Serwisu.
  2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez MRDM w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
  3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Mirandum.
  4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Mirandum inny niż wskazany w powyższym punkcie 6.3.
 7. Rozwiązanie umowy
  1. Świadczenie usług przez MRDM w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
  2. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta korzystając z formularza znajdującego sie pod adresem https://mirandum.pl/edycja-profilu/usun-konto
  3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez MRDM w trybie natychmiastowym gdy:
   1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawdziwych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub działania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię MRDM lub w inny sposób istotnie szkodzą MRDM
  4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach MRDM uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, MRDM poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Mirandum oraz w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez MRDM, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Mirandum oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
  3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 8.1 i 8.2.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco z produktami naszych partnerów, korzystaj z licznych rabatów
kartyszampankapelusz-imprezowyfajerwerkiburgerpizzabalonpantofelpiwotorbagrillmartinikapelusztort-urodzinowyprezentbalonyzaproszeniesukienkaboomboxhot-dogpinatagarniturciastkodmuchany-zamekmaskakwiatylodswieczkikula-discowinoglosnikciastko-1serpentynygitaraimprezaswiatelkazimne-ogniecukierekwhiskeymikrofonniespodzianka karta-prezent prezent-1 czekoladkifajerwerki-1choinkaprezent-2fajerwerki-2mazczapka-mikolaja wozekparapanna-mlodadziadektortsmoczekbutelkalozkomiloscsofa mikolaj podroz-poslubna rozamlodzi krawat babciadziadek-1 nowy-rokukonczenie-szkolykalendarztort-weselny balony-1kobieta mezczyzna dziadkowie para-1 smoczek-1 babcia-1 chlopiec butelka-niemowlaka dziweczynka wozek-dzieciecy wielkanocrocznicachrzest komuniazareczyny obraczkinowozency panna-mloda-1 podroz-poslubna-1 pan-mlody